ДВА СТАГОДЗЬДЗЯ РАСЕЙСКАГА ПАНАВАНЬНЯ НАНЕСЬЛІ БЕЛАРУСІ КАЛЯСАЛЬНУЮ ШКОДУ – ЗАЯВА РАДЫ БНР

5 жніўня спаўняецца 250 гадоў пачатку анэксіі беларускай нацыянальнай тэрыторыі Расейскай Імпэрыяй падчас падзелаў Рэчы Паспалітай Абодвух Народаў. У 1772 годзе ад жывога арганізму беларускага этнасу былі адцятыя Полаччына, Магілёўшчына, Віцебшчына, Мсьціслаўшчына, Гомельшчына. Пачалася больш як 100-гадовая эпоха “ярма дзяржаўнай залежнасьці, якое гвалтам накінулі расейскія цары на наш вольны і незалежны край”, аб зрынаньні якога абвясьціла Рада БНР Актам незалежнасьці Беларусі 25 сакавіка 1918 году.

Беларускія тэрыторыі, анэксаваныя Расеяй ў 1772 годзе і пазьней, сталіся ахвяраю жорсткай і працяглай русіфікацыі. Расейскія акупанты пазбавілі беларусаў палітычных, грамадзянскіх, эканамічных і нацыянальных правоў, культурных і рэлігійных свабодаў, і ймкнуліся нівэляваць гістарычную і культурную адметнасьць Беларусі, уніфікаваць яе з “карэннымі губэрнямі” Расеі. Як збройны, так і мірны супраціў беларусаў расейскаму прыгнёту жорстка падаўляўся.

Больш як 200 гадоў знаходжаньня ў складзе Расейскай імпэрыі і пад савецкай акупацыяй нанесьлі Беларусі, беларускаму грамадзтву, беларускай культуры і мове калясальную шкоду, якія ня выпраўленыя і па сёньня. Частка гістарычных тэрыторый, населеных беларусамі, так і засталіся ў складзе Расеі пасьля распаду Савецкага Саюзу і цяпер амаль цалкам страцілі свае спрадвечныя мову і культуру.

Абвяшчэньне Беларускай Народнай Рэспублікі на гістарычных беларускіх тэрыторыях і пад гербам “Пагоня” сталася актам аднаўленьня шматвекавой беларускай дзяржаўнасьці пасьля стагодзьдзя расейскага прыгнёту. Пад ціскам Нямеччыны 29 жніўня 1918 г. урад Савецкай Расеі адмовіўся ад тэрытырыяльных здабыткаў, атрыманых Расеяй пасьля падзелаў Рэчы Паспалітай, абвясьціўшы ўсе адпаведныя дамовы і акты “скасаванымі незваротна”.

Прыгадваючы сумную гісторыю расейскага каляніялізму на Беларусі, выклікае абурэньне і непакой той факт, што вялікая частка сучаснага расейскага грамадзтва і расейскай палітычнай эліты ня могуць пераадолець у сябе імпэрыялістычны погляд на гісторыю і на адносіны зь Беларусьсю ды іншымі краінамі. Высокапастаўленыя расейскія дзяржаўныя службоўцы публічна ўхваляюць захоп Расеяй беларускіх тэрыторыяў 250 гадоў таму, што для беларускага народу гучыць выключна як пагроза расейскай агрэсіі супраць Беларусі.

Нармалізацыя беларуска-расейскіх стасункаў магчымая толькі пасьля таго, як Расея ўсьведаміць сваю адказнасьць за шкоду, якую Беларусі нанесьлі два стагодзьдзя расейскага каляніяльнага панаваньня.

Прыкладам для Расеі павінна служыць усьведамленьне сваіх гістарычных памылак і злачынстваў з боку Нямеччыны і Аўстрыі, якія саўдзельнічалі ў падзелах Рэчы Паспалітай разам з Расеяй, але здолелі эвалюцыянаваць у бок сучасных пасьпяховых грамадзтваў, што не было б магчымым без пакаяньня і пераасэнсаваньня імі сваёй гісторыі.

Ідэалёгія расейскага шавіністычнага імпэрыялізму зьявілася галоўнай прычынай агрэсіўнай вайны, якую рэжым Уладзіміра Пуціна разьвязаў супраць Украіны. Гэтая вайна дэманструе сур’ёзную пагрозу, якую цяперашняя Расея прадстаўляе таксама і для Беларусі.

Толькі перамога Ўкраіны ў адбіцьці збройнай агрэсіі Крамля паспрыяе таму, каб пазбавіць расейскія ўлады магчымасьці рэалізацыі сваіх імпэрыялістычных памкненьняў таксама і ў адносінах Беларусі.

Любая магчымая дапамога Ўкраіне ў змаганьні супраць расейскай агрэсіі зьяўляецца нацыянальным абавязкам беларусаў як у Беларусі, так і ў замежжы, аб чым Рада БНР абвясьціла ў першы дзень вайны. Такім жа абавязкам зьяўляецца гатоўнасьць да адпору магчымай новай спробы анэксіі Беларусі з боку Расеі, пагроза якой цяпер высокая, як ніколі за мінулыя гады.

***

DWA WIEKI PANOWANIA ROSYJSKIEGO WYWOŁAŁY KOLOSALNE SZKODY DLA BIAŁORUSI – DEKLARACJA RADY BNR

5 sierpnia mija 250. rocznica rozpoczęcia zaborów białoruskiego terytorium narodowego przez Imperium Rosyjskie podczas rozbiorów Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

W 1772 r. od żywego białoruskiego ciała etnicznego odcięte zostały Połocczyzna, Mohylewszczyzna, Witebszczyzna, regjony Mścisławski i Homelski. Rozpoczęła się ponad 100-letnia era „jarzma zależności państwowej, siłą narzuconego przez carów rosyjskich na nasz wolny i niepodległy kraj”, którego to obalenie ogłosiła Rada BRL Aktem Niepodległości Białorusi 25 Marca 1918 r.Terytoria białoruskie, zaanektowane przez Rosję w 1772 r. i później, zostały ofiarą brutalnej i długotrwałej rusyfikacji. Okupanci rosyjscy pozbawili Białorusinów ich praw politycznych, obywatelskich, gospodarczych i narodowych, wolności kulturowych i religijnych, próbowali także zniwelować odrębność historyczną i kulturową Białorusi, zunifikować ją z „rdzennymi guberniami” Rosji. Każdy przejaw oporu Białorusinów rosyjskiemu uciskowi, jak zbrojnego tak i pokojowego, został brutalnie stłumiony.

Ponad 200 lat znajdowania się w granicach Imperium Rosyjskiego i pod okupacją sowiecką spowodowało kolosalne szkody dla Białorusi, społeczeństwa białoruskiego, białoruskiej kultury i języka, które po dziś nie zostały naprawione. Część z historycznych terenów zamieszkanych przez Białorusinów, pozostała nadal w granicach Rosji po rozpadzie Związku Radzieckiego, a obecnie prawie całkowicie utraciła swój pierwotny język i kulturę.

Proklamowanie Białoruskiej Republiki Ludowej na historycznych terenach białoruskich i pod herbem „Pogoń” stało się aktem odrodzenia wielowiekowej białoruskiej państwowości po ponad stuleciu rosyjskiego ucisku. Pod naciskiem Niemiec 29 sierpnia 1918 r. rząd Rosji Sowieckiej zrzekł się zdobyczy terytorialnych uzyskanych przez Rosję po rozbiorze [dawnej] Rzeczypospolitej, ogłaszając wszystkie stosowne traktaty i akty jako „nieodwracalnie unieważnione”.

Przypominając smutną historię rosyjskiego kolonializmu na Białorusi, oburzenie i zaniepokojenie budzi fakt, że duża część nowoczesnego społeczeństwa rosyjskiego i rosyjskich elit politycznych nie może przezwyciężyć w sobie imperialistyczne spojrzenie na historię i stosunki z Białorusią i innymi krajami.

Wysokiej rangi urzędnicy rosyjscy publicznie aprobują zabór terenów białoruskich przez Rosję 250 lat temu, co dla narodu białoruskiego brzmi jedynie jako groźba rosyjskiej agresji na Białoruś.

Doprowadzenie stosunków białorusko-rosyjskich do normalnego stanu jest możliwe jest dopiero po uświadomieniu sobie przez Rosję odpowiedzialności za szkody wyrządzone Białorusi przez dwa stulecia rosyjskich rządów kolonialnych.

Wzorem dla Rosji powinno być uświadomienie swoich historycznych błędów i zbrodni przez Niemcy i Austrię, które razem z Rosją uczestniczyły w rozbiorach [dawnej] Rzeczypospolitej, ale zdołały ewoluować w kierunku nowoczesnych społeczeństw sukcesu, co nie byłoby możliwe bez skruchy i poważnego zastanowienia się nad własną historią.

Ideologia rosyjskiego szowinistycznego imperializmu została głównym powodem agresywnej wojny, którą reżim Władimira Putina rozpętał przeciwko Ukrainie. Ta wojna pokazuje poważne zagrożenie, jakie obecna Rosja stanowi również i dla Białorusi.

Tylko zwycięstwo Ukrainy w odparciu zbrojnej agresji Kremla przyczyni się do pozbawienia władz rosyjskich możliwości realizacji ich imperialistycznych dążeń także w stosunku do Białorusi.

Jakakolwiek możliwa pomoc Ukrainie w walce z rosyjską agresją jest narodowym obowiązkiem Białorusinów tak na Białorusi, jak i za granicą – o tym jest mowa w stanowisku Rady BRL, które było wydane w pierwszym dniu tej wojny. Obowiązkiem jest również być gotowym przeciwstawić się ewentualnej nowej próbie zaboru Białorusi przez Rosję, którego zagrożenie jest obecnie większe niż kiedykolwiek w ostatnich latach.

You may also like...